English-Turkish translations for astronomy:

astronomi · gökbilimi, Gökbilim · other translations

astronomy astronomi

Lawrence Krauss is a professor of physics and astronomy and leading expert on Einstein's theory of relativity.

Lawrence Krauss, Einstein'ın izafiyet teorisi yanında, fizik ve astronomi konusunda da önde gelen bir uzman.

Astronomy, music theory, modern art..

Astronomi, müzik teorisi, modern sanat

Astronomy, philosophy, and democracy.

Astronomi, felsefe ve demokrasi

Click to see more example sentences
astronomy gökbilimi, Gökbilim

Cole discovered astronomy tonight.

Cole bu akşam gökbilimi keşfetti.