English-Turkish translations for atmosphere:

atmosfer · atmosferi · ortam · hava · other translations

atmosphere atmosfer

It seems like there's an atmosphere down here there is wind, rain, even seasons

Burada bir atmosfer var gibi görünüyor. Rüzgâr var, yağmur var, hatta mevsimler bile var.

The atmosphere is so tense, do not you think?

Çok gergin bir atmosfer var, değil mi?

Looks like there's still a breathable atmosphere inside.

Görünüşe göre hala içerde solunabilir atmosfer var.

Click to see more example sentences
atmosphere atmosferi

Mars has no magnetic field now and almost no atmosphere.

Mars'ın bir manyetik alanı yok, şimdi neredeyse hiç atmosferi yok.

Can this ship withstand an uncontrolled atmospheric re-entry?

Bu gemi atmosfere kontrolsüz bir girişe dayanabilir mi?

Someone or something who's trying to scrub the atmosphere before colonising or invading

Biri ya da bir şey, bizi kolonize etmeden veya işgal etmeden önce atmosferi temizliyor

Click to see more example sentences
atmosphere ortam

She wants to create a proper atmosphere for Nicky Jr.

Nicky Jr. için uygun bir ortam hazırlamak istiyor.

With that fake wood wallpaper, the atmosphere is fabulous in there now.

Şu sahte tahta duvar kağıdı ile tüm ortam harika orada.

Same hostile environment, same freezing temperatures, same noxious atmosphere.

Aynı düşmanca çevre, aynı dondurucu hava aynı zehirli ortam.

Click to see more example sentences
atmosphere hava

It has a really good atmosphere.

Çok güzel bir havası var.

Such a romantic atmosphere.

Çok romantik bir hava.

Yeah, like poisonous atmosphere, acid atmosphere, no atmosphere.

Evet, zehirli atmosfer, asit dolu atmosfer gibi veya hava yoksa.

Click to see more example sentences