English-Turkish translations for atomic:

atomal, ATOM · atomik · other translations

atomic atomal, ATOM

But nowadays, for most of the people the atomic bomb is something that happened once upon a time.

Ama şu günlerde bir çok insan için atom bombası bir zamanlar olmuş bir şey.

Atom, can't we keep playing golf together?

Atom, birlikte golf oynamaya devam edemez miyiz?

So two hydrogen atoms approach oxygen.

Yani iki hidrojen atomu oksijene yaklaşır.

Click to see more example sentences
atomic atomik

This planet has a high level of radiation, perhaps the result of some lost atomic war.

Bu gezegende çok yüksek seviyede radyasyon var belki de kaybedilmiş bir atomik savaşın sonucudur.

But then, suddenly, without warning atomic holocaust!

Sonra aniden hiçbir uyarı olmadan atomik kıyamet.

Might I suggest a second brain scan, an atomic-level brain scan?

İkinci bir beyin taraması önerebilir miyim, atomik seviyede bir beyin taraması?

Click to see more example sentences