English-Turkish translations for atrocity:

vahşet · gaddarlık · canavarlık · zulüm · mezalim · other translations

atrocity vahşet

For the atrocity brought against him.

Ona karşı yapılan vahşet için.

Or commit atrocities in Anatolia.

Veya Anadolu'da vahşet yaratır.

Massage Parlor Atrocity.

Masaj salonunda vahşet.

atrocity gaddarlık

The Danglars bank won't contribute to such atrocities

Danglars Bankası böyle bir gaddarlığa katkıda bulunamaz.

And in this atrocity?

Hem de bu gaddarlıkta?

atrocity canavarlık

These atrocities are seen throughout Africa, New Zealand, New Guinea, East Timor and are still seen today in Canada.

Bu canavarlıklar Afrika, Yeni Zelanda, Yeni Gine ve Doğu Timor'da da görüldü ve bugün Kanada'da hala görülmekte.

Throughout the war, both sides committed horrible atrocities.

Savaş boyunca, her iki taraf da korkunç canavarlıklar yaptı.

atrocity zulüm

He's a journalist documenting atrocities in the Darien Gap.

Darien Gap'da zulmü belgeleyen bir gazeteci o.

atrocity mezalim

Inflation, trade deficit, horrible war atrocities.

Enflasyon, ticaret açığı, korkunç savaş mezalimleri.