English-Turkish translations for attain:

ulaşmak · elde etmek · ele geçirilebilir · other translations

attain ulaşmak

Use it to attain understanding and love.

Onu anlayış ve sevgiye ulaşmak için kullan.

Choon-bae has finally attained Nirvana!

Choon-bae nihayet Nirvanaya ulaşmış!

Taahir has attained martyrdom.

Taahir şehitlik mertebesine ulaştı.

attain elde etmek

For the genetic elite, success is attainable, but not guaranteed.

Genetik elit için, başarı elde edilebilir ama garantisi yok.

That goal is no longer attainable.

Bu amaç artık elde edilemez.

attain ele geçirilebilir

'and attaining the triangle's awesome and terrible powers.

Ve üçgenin kötü ve berbat gücünü ele geçirmek isteyenler.