English-Turkish translations for audit:

denetim · Denetleme · hesap denetimi · denetlemek · other translations

audit denetim

Rome wasn't built in a day, Gene, and an audit was never finished overnight.

Roma bir günde kurulmadı Gene, ve bir denetim bir gecede bitivermez.

No, just the audit you know, tax forms, acquisition indebtedness, capital expenditure.

Hayır, sadece denetim. Bilirsin, vergi formları, kazanç vergileri, sermaye masrafları.

Chief Johnson, this is only a transparency audit.

Şef Johnson, bu sadece kamuyu aydınlatma denetimi.

Click to see more example sentences
audit Denetleme

I'm the audit manager, yeah.

Ben denetleme müdürüyüm, evet.

Ever been through an audit?

Hiç bir denetleme yaşadın mı?

What, did you get audited last year?

Ne, geçen sene denetlemeye mi tutuldun?

Click to see more example sentences
audit hesap denetimi

W-what is this, an FBI audit?

Nedir bu FBI'ın hesap denetimi mi?

Well, an audit can be highly motivating.

Hesap denetimi oldukça motive edici olabilir.

Financial analysis, automated general ledger accounting systems, audit management.

Finansal analiz, otomatik genel hesap defteri muhasebe sistemleri, hesap denetimi yöneticiliği.

audit denetlemek

Ms. Pascal, I'm right here auditing you.

Bayan Pascal ben, sizi denetlemek için buradayım.

Besides, it's like auditing a class, right?

Ayrıca sınıfı denetlemek gibi bir şey, değil mi?