English-Turkish translations for authorize:

yetki vermek · izin vermek · onaylamak · other translations

authorize yetki vermek

It would be wise now to give him even more authority Even more responsibility

Ona artık daha fazla yetki vermek daha akıllıca olur, hatta daha fazla sorumluluk

Who gave you the authority to..

Sana o yetkiyi kim verdi?..

Then give me the authority, sir.

O halde yetki verin komutanım.

Click to see more example sentences
authorize izin vermek

Only state officials can authorize an emergency broadcast.

Sadece eyalet yetkilileri acil durum yayınına izin verir.

Morgan, I didn't authorize this.

Morgan, buna izin vermedi.

Dax, I can't authorize this.

Dax, ben buna izin veremem.

Click to see more example sentences
authorize onaylamak

Three years ago that means Heller authorized the attack.

Üç yıl önce. Yani saldırıyı Heller onaylamış demektir.

Auggie authorized the safe house and future Witness Protection for the Chens.

Auggie, Chenler için güvenli evi ve tanık koruma programını onayladı.

Who authorized all this?

Kim onayladı bütün bunları?

Click to see more example sentences