English-Turkish translations for aversion:

isteksizlik · nefret · tiksinti · other translations

aversion isteksizlik

Mr. O'Shea, I have an aversion to pain and suffering.

Bay O'Shea, ben bir isteksizlik var ağrı ve acı için.

The aversion to food, the sudden fits of euphoria and depression, and n-now the pillow fluffing and dusting.

Yemek için isteksizlik, coşku ve depresyon. ve sen şimdi yastık kabartıyor ve toz alıyorsun.

aversion nefret

And she had a great aversion to children.

Ve çocuklara karşı büyük bir nefreti vardı.

This shows that this kind of therapy can be used to cure other, similar aversions: for example, fear of dirt, excrement or dead bodies.

Bu gösteriyor ki, bu tip bir terapi benzer nefretlerin tedavisinde de kullanılabilir: Örneğin, kir korkusu, dışkı ya da cesetler.

aversion tiksinti

Apparently Gus has a strange aversion to Rene Auberjonois.

Belli ki, Gus, Rene Auberjonois'ya tuhaf bir tiksinti duyuyor.