English-Turkish translations for awake:

uyanık · uyanmış · uyandırmak, uyandırıcı, uyandırıcı., uyanmak · ayık · bilinçli · farkında · tetik, tetikte · gözünü açmak · other translations

awake uyanık

More like you need something to keep you awake for your new boyfriend.

Daha çok yeni erkek arkadaşın için uyanık kalman gerek gibi.

But Tim, he stayed awake all night long.

Ama Tim o bütün gece uyanık kaldı.

Stay awake and focus on me.

Uyanık kal ve bana odaklan.

Click to see more example sentences
awake uyanmış

This is her first birthday, she's awake, we're not even there.

Bu onun ilk doğum günü, o uyandı ve biz orada bile değiliz.

Mr. Ewing is awake, and he wants to do things.

Bay Ewing uyandı ve bir şeyler yapmak istiyor.

Is your sister awake?

Kız kardeşin uyandı mı?

Click to see more example sentences
awake uyandırmak, uyandırıcı, uyandırıcı., uyanmak

quickly, awake." Alpha, Tango, Tango, Echo, Tango, Alpha.

çabucak, uyanmak." Alfa, tango, tango, eko, tango, alfa.

A darkness awakes!

Bir karanlık uyanıyor!

Sleeping beauty awakes.

Uyuyan güzel uyanıyor.

Click to see more example sentences
awake ayık

I've never seen you getting so awake.

Seni hiç bu kadar ayık görmemiştim.

Coffee keeps me awake and alert.

Kahve de beni ayık ve tetikte tutuyor.

But most artists are a little bit more awake.

Ama çoğu sanatçılar biraz daha ayık olurlar.

Click to see more example sentences
awake bilinçli

He's awake and conscious and he sent you a letter?

Uyandı, bilinci yerinde ve sana mektup gönderdi, öyle mi?

Is not awake, with a cosmic consciousness.

Bir kozmik bilinç ile uyanmış değildir.

awake farkında

It means he'll be awake and aware of everything we're doing during surgery.

O uyanık ve farkında olacaksınız demektir her şeyi biz ameliyat sırasında yapıyoruz.

She looks different when she's awake.

Uyanık olduğu zaman daha farklı görünüyor.

awake tetik, tetikte

Coffee keeps me awake and alert.

Kahve de beni ayık ve tetikte tutuyor.

You stay here, awake and alert.

Burada uyanık ve tetikte olun.

awake gözünü açmak

Little Anya beware, Rasputin's awake

Küçük Anya gözünü , Rasputin uyandı.