English-Turkish translations for awaken:

uyandırmak, uyanmak · other translations

awaken uyandırmak, uyanmak

Amelia and the Council members are arriving tomorrow night to awaken Marcus.

Amelia ve konsey üyeleri yarın gece Marcus'u uyandırmak için geliyorlar.

Sort of an awakening moment for him.

Onun için bir tür uyanış anıydı.

In other words, it's like letting one arm awaken.

Diğer bir deyişle, bir kolunun uyanmasına izin vermek gibi.

Click to see more example sentences