English-Turkish translations for awakening:

uyanış · uyanma · other translations

awakening uyanış

Amelia and the Council members are arriving tomorrow night to awaken Marcus.

Amelia ve konsey üyeleri yarın gece Marcus'u uyandırmak için geliyorlar.

Sort of an awakening moment for him.

Onun için bir tür uyanış anıydı.

In other words, it's like letting one arm awaken.

Diğer bir deyişle, bir kolunun uyanmasına izin vermek gibi.

Click to see more example sentences
awakening uyanma

Ten, nine, you're starting to awaken now, eight, seven, six, your eyes are opening, five, four, three, two, one.

On, dokuz, artık uyanmaya başIıyorsun, sekiz, yedi, altı gözlerin açıIıyor, beş, dört, üç, iki, bir.

Bambi, a prince awakens before the forest does.

Bambi, orman uyanmadan önce uyanan bir prens.

I had a spiritual awakening.

Ruhsal bir uyanma gerçekleştirdim.