English-Turkish translations for axis:

eksen · mihver · other translations

axis eksen

This gives you the geometric axis.

Bu sana geometrik eksenleri veriyor.

This is Taurus-Scorpio axis formally known as Taurus-Eagle axis, shown by the Babylonians as a winged bull.

Bu, Boğa-Akrep ekseni. Önceden Boğa-Kartal ekseni olarak biliniyordu. Babillilerde kanatlı bir boğa gibi gösterilmiştir.

Rotation axis plus three degrees.

Dönme ekseni artı üç derece.

Click to see more example sentences
axis mihver

Hitler, that same month, further strengthened the Axis.

Hitler aynı ay içinde, Mihver devletler safını daha da güçlendirdi.