English-Turkish translations for babylonian:

Babil · Babilli · Babil dili. · other translations

babylonian Babil

That's Egyptian, Mayan, Sumerian, Babylonian.

Mısır, Maya, Sümer ve Babil uygarlıklarından.

Esther is a good Babylonian name.

Esther güzel bir Babil ismi.

After Egyptian and Babylonian, there followed probably a sample of proto-Elamite and one of Sumerian.

Mısır ve Babil dillerini, muhtemelen İlkel-Elam ve Sümer dillerinden birer örnek takip etti.

Click to see more example sentences
babylonian Babilli

My kingdom for a Babylonian whore!

Babilli bir fahişe için krallığım!

Babylonian, Baal, Egyptian

Babilli, Baal, Mısırlı

Vile oppressors, Babylonian whores.

Aşağılık zorbalar, Babilli fahişeler.

Click to see more example sentences
babylonian Babil dili.

No, it's Babylonian.

Hayır, Babil dili.