English-Turkish translations for background:

geçmiş · plan · fon · zemin · arkaplan · other translations

background geçmiş

No military background either, but I did find something else.

Askeri geçmişi de yok, ama ben daha başka bir şey buldum.

You know, Manson and I have a lot in common because we both have musical backgrounds.

Biliyorsun, Manson ve benim birçok ortak noktamız var, çünkü ikimizin de müzikal geçmişi var.

Just a little background check.

Sadece küçük bir geçmiş araştırması.

Click to see more example sentences
background plan

And there's the moon in the background, like that old song, April moon?

Ve arka planda ay var, tıpkı eski şarkı gibi değil mi, Nisan ayı?

You're my first plane, and I'm your background.

Benim ilk planımsın ve ben de senin arka planın.

Because everything else is all just background noise.

Çünkü kalan her şey arka plan gürültüsü..

Click to see more example sentences
background fon

Everybody except Mary Ann, because I need a different background.

Mary Ann dışındaki herkesi, çünkü farklı bir fona ihtiyacım var.

Your entire existence is background.

Senin tüm varlığın arka fonda.

hey shall i give background music? pia? sshhhhh..dont shout.. i'm ranchhodas chhanchad

hey size fon müziği açayım mı? pia? sshhhhh..bağırma.. ben ranchhodas chhanchad

Click to see more example sentences
background zemin

They're doing a background for this new group.

Bu yeni grup için bir zemin yapıyorlar.

The universe creates an endless background of electromagnetic static.

Evren sonsuz bir elektromanyetik statik zemini yaratıyor.

That's normal background radiation.

Bu normal zemin radyasyonu.

Click to see more example sentences
background arkaplan

Deep Throat, deep background.

Derin boğaz, derin arkaplan.