English-Turkish translations for backhand:

ters vuruş · other translations

backhand ters vuruş

Qin Wu Xin, why didn't you use, the backhand technique?

Qin Wu Xin, neden ünlü "ters vuruş" tekniğinizi kullanmıyorsun?

Perhaps Qin Wu Xin, has already practised the backhand technique.

Belki Qin Wu Xin Şimdiden "ters vuruş" tekniğini öğrenmiştir!

I'll teach you the backhand technique.

Sana ters vuruş tekniğini öğreteceğim