English-Turkish translations for backward:

geri geri, geri, geriye · ters · geriye doğru · çağdışı · geri kalmış · tersine · other translations

backward geri geri, geri, geriye

I'm sorry, Dr. Mercer, but this looks like a big step backwards for Sutton.

Üzgünüm, Dr. Mercer, ama Sutton için geriye dönüş gibi gözüküyor. evet öyle gibi.

The guy's left foot comes forward, and the girl's right foot goes backward.

Erkeğin sol ayağı ileri gelir ve kızın sağ ayağı geri gider.

And you, Jeff, you lean backwards.

Ve sen, Jeff, geriye yaslanıyorsun.

Click to see more example sentences
backward ters

So we need to do this backwards.

Bu yüzden bu işi tersten yapmamız lazım.

You keep reading them backwards.

Tersten okumaya devam et.

An anonymous letter, written backwards.

İmzasız bir mektup, tersten yazılmış.

Click to see more example sentences
backward geriye doğru

Now look over there and count backwards from ten.

Şimdi şuraya bak ve ondan geriye doğru say.

Now count backwards with me from ten.

Şimdi benimle ondan geriye doğru say. On

Count backwards from ten.

Ondan geriye doğru say.

Click to see more example sentences
backward çağdışı

And for this they call us backward.

Ve bunun için bize çağdışı derler.

Even the word "computer" sounds backward and dumb.

Bilgisayar" sözcüğü bile kulağa çağdışı ve salakça geliyor.

He's completely backward.

Adam tamamen çağdışı.

Click to see more example sentences
backward geri kalmış

The world's most backward race of women, and that's a fact.

Dünyanın en geri kalmış ırkının kadınları, işte bu gerçek.

So that's why you want that backward ritual.

Demek o yüzden bu geri kalmış ayini istiyorsunuz.

This is a backward, primitive country.

Burası, geri kalmış, ilkel bir ülke.

Click to see more example sentences
backward tersine

Everything in this museum works backwards.

Bu müzedeki her şey tersine çalışır.

Here, everything goes backwards.

Burada herşey tersine gider.

From its point of view, the ant can move forwards and backwards, and it can also move clockwise and counterclockwise.

Onun bakış açısından, karınca ileri ve geri, ayrıca saat yönünde ve saat yönünün tersine de hareket edebilir.

Click to see more example sentences