English-Turkish translations for bald:

kel · kellik · kabak · dazlak · çıplak · küstah., küstah · sade · tüysüz · other translations

bald kel

I mean, have you ever seen a bald woman?

Demek istediğim hiç kel bir kadın gördün mü?

Are you threatening me, you bald little Jew?

Beni tehdit mi ediyorsun küçük, kel Yahudi?

Yes, now take off that bald cap, Kenneth.

Evet, şimdi o kel başlığını çıkar Kenneth.

Click to see more example sentences
bald kellik

Premature baldness, myopia alcoholism and addictive susceptibility propensity for violence, obesity, etc.

Erken yaşta kellik, miyopluk, alkolizm ve bağımlılık şiddet eğilimi, obezite gibi.

Hey, believe me, baldness will catch on.

Hey, inan bana, kellik popüler olacak.

This Chinese doctor, Zang Zhao has cured baldness.

Şu Çinli doktor, Zang Zhao kelliği tedavi etmiş.

Click to see more example sentences
bald kabak

You know, Ben Jonson called time "the old bald cheater.

Bilirsin, Ben Jonson zamana "yaşlı kabak kafalı hilekar" demişti.

Ben Jonson called time "the old bald cheater.

Ben Jonson zamana "yaşlı kabak kafalı hilekar" demişti.

That rare book dealer, Dennis Cooley, is bald.

Ender kitap tüccarı, Dennis Cooley de kabak kafalı.

Click to see more example sentences
bald dazlak

I've missed you, you dirty, bald bastard, you.

Özledim seni. Seni pislik dazlak piç seni.

A bald soldier.

Dazlak bir asker.

Bald Eagle calling Tippytoe. Over.

Dazlak Kartal Parmak Ucu'nu arıyor, tamam.

Click to see more example sentences
bald çıplak

You, the greasy, naked, bald man.

Sen! Evet, yağlı, çıplak ve kel adam!

A short, stocky, bald man is streaking across the field.

Kısa, tıknaz, kel bir adam saha boyunca çıplak koşuyor.

I thought it Iooked bald, white and naked.

Düşünmüştüm ki o kel, beyaz ve çıplaktı.

bald küstah., küstah

You're a bald-faced liar.

Sen küstah bir yalancısın.

Women are bald-faced whores and men are lustful panderers.

Kadınlar küstah fahişeler ve erkekler şehvet düşkünü pe venkler.

bald sade

We're like the Mitchell brothers, only we're not bald, ugly and shit!

Mitchell kardeşler gibi olduk. Sadece kel, çirkin ve boktan değiliz.

Only we're not bald, ugly and shit!

Sadece kel çirkin ve boktan değiliz.

bald tüysüz

Bald-lion's checking on it now.

Tüysüz-Aslan şimdi kontrol ediyor.