English-Turkish translations for band:

grup · birleşmek · bant · orkestra · bando · gurup · bantlamak · çete · çizgi · takım · müzisyen · şerit · kuşak · sargı · other translations

band grup

Which means that we have one week to start acting like a professional band.

Bu demek oluyor ki profesyonel bir grup gibi davranmaya başlamak için bir haftamız var.

Does this band have a future?

Bu grubun bir geleceği var mı?

A village that doesn't pay gets destroyed by a large band of Yoma a few days later.

Ödeme yapmayan bir köy büyük bir Yoma grubu tarafından bir kaç gün sonra yok edilir.

Click to see more example sentences
band birleşmek

Which means that we have one week to start acting like a professional band.

Bu demek oluyor ki profesyonel bir grup gibi davranmaya başlamak için bir haftamız var.

We've worked hard, and we've made a great band.

Sıkı çalıştık ve harika bir grup yarattık.

No, we're not actually really a band.

Hayır, aslında biz gerçek bir grup sayılmayız.

Click to see more example sentences
band bant

And now your band!

Ve şimdi de bantın!

It's a rubber band.

Lastik bir bant mı?

It's just like pulling off a Band-Aid.

Bir yara bandını açmak gibi olacak. Bir.

Click to see more example sentences
band orkestra

Indian tribal dances, Punch and Judy, a one-man band all theatre.

Kızılderili kabile dansı, Punch ve Judy, tek kişilik orkestra. Hepsi tiyatrodur.

Bring on the real band!

Gerçek bir orkestra getirin!

That's why I joined this band.

Bu yüzden bu orkestraya katıldım.

Click to see more example sentences
band bando

Well, I'm sorry, but that awful band is making so much noise

Özür dilerim, ama bu berbat bando öyle gürültü yapıyor ki

Kevin, for the first time in years, this band feels like a group.

Kevin, yıllardır ilk defa bu bando kendini grup gibi hissediyor.

It's like, it's like being a one-man band.

Bu bu tek kişilik bir bando olmak gibi bir şey.

Click to see more example sentences
band gurup

Now, that is a good name for a boy band.

Bu bir oğlan gurubu için iyi bir isim.

Tents, decorations, musical bands, catering, etc, etc

Çadırlar, dekorasyonlar, müzik gurupları, ikram, vs, vs

Now for the best band at Songmyeong Middle School, Gundam Man and the ldols.

Şimdi Songmyeong orta okulunun en iyi gurubu, Gundam Man ve the Idols.

Click to see more example sentences
band bantlamak

The big giant purple rubber bands.

Büyük dev mor lastik bantlar.

Elastic bands, baby.

Elastik bantlar, bebeğim.

Funky rubber bands.

Şık lastik bantlar.

Click to see more example sentences
band çete

Pretentious name for a band of outlaws.

Bir haydut çetesi için iddialı bir isim.

Not this mariachi band.

Bu, Mariachi çetesi değil.

Meacham reports Diablo's band decamped from reservation.

Meacham, Diablo'nun çetesinin bölgelerinden ayrıldığını bildiriyor.

band çizgi

And the white lines symbolize bands

Ve beyaz çizgiler de bandajı simgeler.

A yellow-banded butterfly.

Sarı çizgili kelebek".

band takım

And the band's back together

Ve takım tekrar birlikte!

Bangles, nose-ring, and waist-band. Make the queen as beautiful as moon.

Güzel bilezikler, burun hızması takıyor, Ay kraliçesi gibi görünüyor.

band müzisyen

I couldn't find the names of the other band members, but I'm guessing that the masked front man is our John Doe Musician.

Ben isimlerini bulamadı diğer grup üyeleri, bir ama tahmin ediyorum maskeli ön adam bizim John Doe Müzisyen olduğu olduğunu.

The Doors win best band, and Ray Manzarek is best musician after Eric Clapton and Ravi Shankar.

The Doors en iyi grup, Ray Manzarek ise Eric Clapton ve Ravi Shankar'ın ardından en iyi müzisyen seçilir.

band şerit

There's a missing band of ink.

Orada eksik bir mürekkep şeridi var.

band kuşak

It's called a negative Mach band.

Buna negatif Mach kuşağı deniyor.

band sargı

She needs a big Band Aid.

Büyük bir sargıya ihtiyacı var.