bandits

But a gang of starving bandits learned of the food and they invaded the village like ants!

Ama açlıktan ölen bir haydut çetesi, yiyecekleri öğrendi, ve karıncalar gibi köyü istila ettiler!

Now it doesn't matter who's the Plum Blossom Bandit

Ama şimdi Erik çiçeği eşkiyasının kim olduğunun bir önemi yok

A friend of mine killed some bandits a few months back.

Bir arkadaşım bir kaç ay önce bir kaç tane haydut öldürdü.

Snow White's a bandit, a murderer and a menace.

Pamuk Prenses bir haydut, katil ve bir tehdit.

Banner, bandana ban bandit, banditry baritone, benevolent baroque, basilica baron.

Bayrak, bandana ban haydut, haydutluk bariton, cömert barok, bazilika baron.

You're Beauregard Bennet, you're a bandit and a murderer!

Sen Beauregard Bennet'sın, sen bir haydut ve katilsin!

A very dangerous bandit with a gang of killers.

Çok tehlikeli bir haydut. Katillerle dolu bir çetesi olan.

My, bandit partner, she just accidentally robbed you last night.

Benim haydut ortağım dün gece yanlışlıkla sizi soymuş.

Snow White is a bandit! A murderer and a menace!

Pamuk Prenses bir haydut, bir katil ve de haylaz bir çocuk.

So you're the real Plum Blossom Bandit?

Demek gerçek erik çiçeği eşkiyası sensin?