bane

Bane says the Batman interfered, but the task was accomplished.

Bane, Batman araya girdi ama görev tamamlandı diyor.

And now he's escaping with Cad Bane and Moralo Eval, and the Jedi council won't do anything about it.

Şimdi de Cad Bane ve Moralo Eval ile birlikte kaçıyor ve Jedi konseyi bu konuda bir şey yapmayacak.

Sorry to spoil things, boys, but Bane wants these guys to himself.

Eğlencenizi bozduğum için üzgünüm çocuklar ama Bane bunları kendisi için istiyor.

Good evening, Mr. Banes.

İyi akşamlar, Bay Banes.

He and Mr. Banes will meet you downtown.

O ve Bay Banes, şehir merkezine gelecek.

But now Kenobi faces another obstacle, bounty hunter Cad Bane.

Fakat şimdi Kenobi'nin karşısında başka bir engel var, ödül avcısı Cad Bane.

Bane. It's not just an ingredient, it's an alien!

Sadece bir katkı maddesi değil, bir uzaylı!

Bane says that Batman interfered, but the task was accomplished.

Bane, Batman'in müdahale ettiğini söyledi ama görev tamamlandı.

Let's do a little business, Mr. Bane.

Hadi biraz yapalım, Bay Bane.

He's out there somewhere, Bane.

O dışarıda bir yerlerde, Bane.