English-Turkish translations for banner:

bayrak · Sancak · afiş · pankart · sembol · other translations

banner bayrak

Banner, bandana ban bandit, banditry baritone, benevolent baroque, basilica baron.

Bayrak, bandana ban haydut, haydutluk bariton, cömert barok, bazilika baron.

I mean really worship, without Roman banners and soldiers.

Ama gerçek bir ibadet, Romalı askerler ve bayrakları olmadan.

That's probably why "The Star Spangled Banner" is so confusing.

Bu yüzden "Yıldızlarla Bezeli Bayrak" çok kafa karıştırıcı.

Click to see more example sentences
banner Sancak

Banner Three, this is Easy Five.

Sancak Üç, burası Kolay Beş.

Chuck made a banner.

Chuck bir sancak yaptı.

Yes, Father's banner.

Evet, babamın sancağı.

Click to see more example sentences
banner afiş

You brought those twins here, hung that banner

O ikizleri buraya getirdin, o afişi astın.

I found the Governor's campaign commitee. There's posters, banners, everything.

Valinin kampanya malzemelerini buldum. posterler, afişler, her şey burada.

There's posters, banners, everything.

Posterler, afişler, her şey burada.

Click to see more example sentences
banner pankart

Yeah. Nice banner.

Evet, güzel pankart.

Was the banner for me?

Pankart benim için miydi?

Karl, what banner?

Karl, ne pankartı?

Click to see more example sentences
banner sembol

The Royal Banner.

Bu Kraliyet sembolü.