English-Turkish translations for barge:

mavna · dalmak · other translations

barge mavna

There's a family living in the barge They've got the sweetest dog.

Mavnada yaşayan bir aile var, çok güzel bir köpekleri var.

We found Louis Montana's body on a Hudson River barge yesterday.

Louis Montana'nın cesedini dün Hudson Nehrinde bir mavnada bulduk.

Can't this old barge move any faster?

Bu eski mavna daha hızlı hareket edemez mi?

Click to see more example sentences
barge dalmak

Mr Arizona, he just barged in.

Bay Arizona, öylece içeri daldı.

A man called Dojima barged into Yamashita's place.

Dojima adındaki bir adam Yamashita'nın mekanına dalmış.