English-Turkish translations for barnacle:

midye · other translations

barnacle midye

Then where'd all that rust and those barnacles come from?

Peki o zaman, bu pas ve midyeler nereden geldi?

Blistering barnacles What's that noise?

Kabarcıklı midyeler! Bu ses ne böyle?

'Billions of bilious blue blistering barnacles in a thundering typhoon!

Şiddetli bir tayfunda milyarlarca sarımsı mavi midye kabarcıkları!

Barnacle larvae settle, along with miniature predators.

Midye larvaları, minyatür bir yırtıcı ile birlikte.

Blue blistering barnacles!

Mavi kabarcıklı midyeler!

Blistering barnacles, they're coordinates.

Kabarcıklı midyeler! Bunlar koordinat.

Nice work on the Barnacle Buns, Tom.

Midye Çörekleriyle iyi çıkarmışsın, Tom.

Did you bring me barnacle?

Midye getirdin mi bana?

Hey. Oh, no, barnacles.

Oh, hayır, kaya midyeleri.

Barnacles! Someone's locked the door!

Midyeler adına, biri kapıyı kilitlemiş.