English-Turkish translations for basal:

bazal · other translations

basal bazal

You have a basal cell carcinoma.

Sende bazal hücreli karsinom var.

Do agapanthus have basal leaves?

Sevgi çiçeğinin bazal yaprakları var mı?