English-Turkish translations for basis:

temel · dayanak · bazlı, baz · üs · other translations

basis temel

Sir, that is not an appropriate basis for an effective performance.

Efendim, o, etkin bir performans için uygun bir temel olamaz.

Or maybe there was an Ardra who is the basis for this mythology.

Ya da belki bu efsanenin temeli olan bir Ardra vardı.

Is that a good basis for discussion?

Bu görüşme için iyi bir temel mi?

Click to see more example sentences
basis dayanak

Well, she can't do anything without a legal basis.

Eh, yasal bir dayanağı olmadan hiçbir şey yapamaz.

Yes, but like most legends it must have some basis in fact.

Evet, fakat çoğu efsaneler gibi bunun da bir temel dayanağı olmalı.

There's no legal basis for this.

Bunun yasal bir dayanağı yok.

Click to see more example sentences
basis bazlı, baz

On a case-by-case basis. Maj. Lange?

Durum bazında Binbaşı Lange?

basis üs

Calling urgent basis in Noah.

Acil, Noah üssünü arıyorum.