English-Turkish translations for beam:

ışınlar · ışın · kiriş · ışık · ışınlama · direk · doğru · demet · other translations

beam ışınlar

It's not a death ray or an ice beam, that's so Johnny Snow.

O bir ölüm ışını veya buz ışını değil, Johnny Snow

But that beam is their death ray.

Ama bu ışık onların ölüm ışını.

What about the heavy graviton beam we talked about?

Peki ya şu konuştuğumuz ağır graviton ışını ne oldu?

Click to see more example sentences
beam ışın

But you said That there was one beam of light this morning.

Ama sen, bu sabah sadece bir tane ışın olduğunu söylemiştin.

The main control array was almost completely damaged by the beam.

Ana kontrol yayıcısı ışın yüzünden neredeyse tamamen hasar görmüş.

The disruptor beam has been purposely sabotaged to conceal a transporter beam within.

Parçalayıcı ışın, içine bir taşıyıcı ışın gizlemek için kasten sabote edildi.

Click to see more example sentences
beam kiriş

But Vlad has found a beam, a circular man-made rock, and the whole cut of the structure is human.

Ama Vlad bir kiriş bulmuş, insan yapımı bir yuvarlak kaya ve tüm yapılar insan yapımıymış.

A new heating and cooling system, retrofitting, imported pre-stressed l-beams, architectural flooring.

Yeni bir ısıtma ve soğutma sistemi, tesisatın yenilenmesi, sanatsal zemin ve yeni kirişler.

And these beams shouldn't be so far apart.

Ve bu kirişler birbirinden bu kadar uzak olamaz.

Click to see more example sentences
beam ışık

But that beam is their death ray.

Ama bu ışık onların ölüm ışını.

Giant light beams flying bison airbenders

Kocaman ışıklar, uçan bizonlar, hava bükücüler.

They're alarm beams!

Onlar alarm ışıkları!

Click to see more example sentences
beam ışınlama

Prepare to beam Ensign Keller out.

Teğmen Keller'ı ışınlamaya hazır olun.

Prepare to beam us back.

Bizi ışınlamaya hazır olun.

Captain, emergency beam-up!

Kaptan. Acil ışınlama.

beam direk

And we need beams please, Mr Ashton.

Ve direk de gerekiyor, Bay Ashton.

Beam them directly to sickbay.

Onları direk revire ışınlayın.

And there's beams and foundation pylons.

Ayrıca direk ve temel pilonları var.

beam doğru

Beam width, intensity controls also responding correctly.

Işın-genişliği yoğunluk kontrolleri de doğru yanıt veriyor.

The beam's headed here.

Laser buraya doğru geliyor.

beam demet

Now, using motion estimation, Bayesian inference, a beam splitter, and a little diffraction theory, our mystery man appears.

Şimdi, hareket tahminini Bayesci sonuç çıkarımını, demet bölücüyü ve küçük bir kırılma teorisini kullanarak gizemli adamımız gözükür.

These two beams of gamma rays are the ultimate mega-flare.

Bu iki gama ışını demeti nihai büyük patlamadır.