English-Turkish translations for bedouin:

bedevi, bedeviler · other translations

bedouin bedevi, bedeviler

You teach me English song, I'll teach you Bedouin song.

Sen bana İngilizce şarkı öğret, bende sana bedevi şarkısı öğreteyim.

A Bedouin village about an hour from here.

Buradan bir saat uzakta bir Bedevi köyüne.

Babi see Bedouin tribe following, they can help.

Babi bir Bedevi kabilesi gördü, onlar yardım edebilir.

Click to see more example sentences