English-Turkish translations for beekeeper:

Arıcı · other translations

beekeeper Arıcı

Still no word from the garbagemen? hey, who got you the beekeepers in Budapest?

Hala çöpçülerden haber yok mu? Hey, sana Budapeşte'de arıcıları kim buldu?

Salesmen, secretaries, coal miners, beekeepers, sword swallowers all of us.

Satıcılar, sekreterler, kömür madencileri, arıcılar, kılıç yutanlar hepimiz.

That's not a beekeeper.

O bir arıcı değil.

Click to see more example sentences