English-Turkish translations for beelzebub:

şeytan · iblis., iblis · other translations

beelzebub şeytan

The Dark Lord, Satan, Beelzebub,

Karanlık Lord, İblis, Şeytan Lucifer

Baphomet, Beelzebub, Belial, Samael, poison of God, Iblis, Shaytan,

Baphomet, Beelzebub, Şeytan, Samael Tanrı'nın zehri, İblis, Shaytan,

Hell of Satan and Beelzebub,

Şeytanın ve Beelzebub'un cehennemi.

beelzebub iblis., iblis

The Dark Lord, Satan, Beelzebub,

Karanlık Lord, İblis, Şeytan Lucifer

Baphomet, Beelzebub, Belial, Samael, poison of God, Iblis, Shaytan,

Baphomet, Beelzebub, Şeytan, Samael Tanrı'nın zehri, İblis, Shaytan,