English-Turkish translations for beg:

yalvarmak · rica etmek · dilenmek · dilemek · istemek · itiraf etmek · other translations

beg yalvarmak

Johnny, get down on your knees and beg for forgiveness, and I might show you mercy.

Johnny, dizlerinin üstüne çök, ve affedilmek için yalvar ve belki sana merhamet ederim.

We heard our parents screaming and begging for their lives.

Biz anne çığlık ve hayatları için yalvarıyor duydum.

He was begging you but you still killed him.

Sana yalvarıyordu ama yine de onu öldürdün.

Click to see more example sentences
beg rica etmek

Calm down, please. Ladies and gentlemen, I beg you!

Lütfen sakin olun, bayanlar baylar, rica ediyorum.

And I beg you to do something.

Ve senden bir şey rica ediyorum.

He begged for mercy, and I didn't give it.

O, merhamet için rica etti, ve ben, onu vermedim.

Click to see more example sentences
beg dilenmek

And beg you for money?

Para dilenmek için mi?

Oh, don't beg.

Oh, dilenmek yok.

I begged and stole sometimes.

Dilendim, bazen de çaldım.

Click to see more example sentences
beg dilemek

To confess, to beg forgiveness.

İtiraf etmek ve af dilemek için.

I came to pray for Jason. And to beg for clemency.

Jason için dua etmeye geldim. ve merhamet dilemek için.

I sincerely beg your pardon.

Sizden içtenlikle özür dilerim.

Click to see more example sentences
beg istemek

She called, wanting to be with me, and begged and came looking for me.

Aradı, benimle olmak istediğini söyledi ve yalvardı ve bana bakmaya geldi.

Two senators beg to see you.

İki senatör sizi görmek istiyor.

But decent art begs balance, right?

Ama güzel sanatlar denge ister, değil mi?

Click to see more example sentences
beg itiraf etmek

Guillaume, mistakes have been made, I confess, but I'm begging you, don't make another one.

Guillaume, hatalar yapıldı, itiraf ediyorum. ama sana yalvarıyorum, bir tane daha yapma.

To confess, to beg forgiveness.

İtiraf etmek ve af dilemek için.