begins

Ladies and gentlemen, the revolution begins right now, with Detective Alex Murphy.

Bayanlar ve baylar, Devrim şimdi başlıyor Dedektif Alex Murphy ile!

Annie, calm down, start from the beginning, and tell me exactly what happened.

Annie, sakin ol ve bana tam olarak ne olduğunu, başından anlat.

This is a message of hope for a better tomorrow, and it begins here, in Promise City.

Bu bir umut mesajı daha iyi bir yarın için, ve tam burada başlıyor, Vaat Şehri'nde.

This is a message of hope, for a better tomorrow, for a new world, and it begins here, in this city of hope.

Bu bir umut mesajı daha iyi bir yarın için, yeni bir dünya için, ve burada başlıyor, tam burada umut şehrinde.

Now a new era for spirits and humans will begin, and I will lead them all as the new Avatar.

Ruhlar ve insanlar için yeni bir çağ başlayacak ve ben de onlara yeni Avatar olarak önderlik edeceğim.

Every search for a hero must begin with something that every hero requires a villain.

Kahraman arayışı her kahraman için gerekli olan bir şeyle başlar bir düşmanla.

This is a start, but there's something we need to begin the real work.

Bu da bir başlangıç ama gerçek işe başlamak için bir şeye ihtiyacımız var.

Hey, this is a new start for us, a new beginning.

Bu, bizim için yeni bir başlangıç, yeni bir sayfa.

But that sounds like the beginning of a very interesting friendship.

Ama bu, kulağa, çok ilginç bir arkadaşlığın başlangıcı gibi geliyor.

I know it's not much, but this is just the beginning.

Çok fazla bir şey olmadığını biliyorum ama bu sadece başlangıç.