English-Turkish translations for behavior:

davranış · davranışsal · tavır · hareket · tutum · hareket tarzı · other translations

behavior davranış

All the symptoms fit. All that weird behavior. I'm telling you, man, she is carrying a weapon.

Tüm bulgular uyuyor bütün o garip davranışları sana söylüyorum, o içinde bir silah taşıyor.

So, I'm gonna go ahead and blame my behavior on the heat.

Yani, ben de devam ediyorum ve ısı benim davranış suçlarlar.

But that was not risky behavior.

Ama o riskli bir davranış değildi.

Click to see more example sentences
behavior davranışsal

And no visual or auditory hallucinations or other behavioral abnormalities?

Ayrıca görsel ve işitsel sanrı ya da diğer davranışsal anormallikler yok.

There's little physical evidence. But there is behavioral evidence.

Fiziksel bir kanıt olmayabilir ama davranışsal kanıtlar var.

Learning and language problems, emotional and behavioral disorders.

Öğrenme ve dil sorunları duygusal ve davranışsal bozukluklar

Click to see more example sentences
behavior tavır

That explains his behavior

Bu, onun tavrını açıklıyor.

Be on your best behavior, bad boy.

En iyi tavrını takın, kötü çocuk.

This is unacceptable behavior.

Bu tavır kabul edilemez.

Click to see more example sentences
behavior hareket

Rachel, what is this behavior?

Rachel, bu hareket de ne?

This is inappropriate behavior in a public place.

Bu halk içinde uygunsuz bir hareket demek.

Walt, look, I know this bear's behavior.

Walt, bak, bu ayının hareket tarzını biliyorum.

Click to see more example sentences
behavior tutum

You'll love this. 'find their behavior disgraceful.'

Buna bayılacaksın! Tutumlarını beğenmiyorum, utanç verici!

behavior hareket tarzı

Walt, look, I know this bear's behavior.

Walt, bak, bu ayının hareket tarzını biliyorum.