English-Turkish translations for behind:

arkasında, arka, arkasına, arkadan, arkada, arkaya, arkasından · gerisinde, geriye, geride, geri · ardındaki, ardında · geri kalmış · saklı · geç · gizlenmiş · sonra · ardından · peş, peşinde · arka planda · kıç · popo · other translations

behind arkasında, arka, arkasına, arkadan, arkada, arkaya, arkasından

There's a person behind this, and I think I know what he's doing.

Bunun arkasında biri var ve sanırım onun ne yaptığını biliyorum.

There's something behind it.

Arkasında bir şey var.

Perhaps your people are behind this.

Belki de bu işin arkasında onlar vardır.

Click to see more example sentences
behind gerisinde, geriye, geride, geri

You took something from me that night but you left a little something behind.

O gece benden bir şey çaldın ama geride ufak bir şey bıraktın.

They're a day behind us.

Onlar bizden bir gün geride.

Why am I always left behind?

Neden hep geride kalan benim?

Click to see more example sentences
behind ardındaki, ardında

There's this door down here and I'll bet there's something behind it.

Orada bir kapı var ve bahse girerim ardında bir şeyler vardır.

There's always a man behind a woman's happiness.

Bir kadının mutluluğunun ardında her zaman bir erkek vardır.

She's behind closed doors right now.

Şu anda kapalı kapılar ardında.

Click to see more example sentences
behind geri kalmış

Guess that got left behind along with the food and water.

Sanırım o da yiyecek ve su ile beraber geride kaldı.

All that's behind you now.

Her şey geride kaldı artık.

That's all behind me now.

Hepsi geride kaldı artık.

Click to see more example sentences
behind saklı

Maybe his spirit never left, and he's hiding behind this wall.

Belki de ruhu hiç ayrılmadı. ve bu duvarın arkasında saklanıyor.

A secret message hidden behind the words.

Sözcüklerin arkasına saklanmış gizli bir mesaj.

Otto, don't look back, there's a cop behind us.

Otto, sakın bakma. Arkamızda bir polis var.

Click to see more example sentences
behind geç

If it's not too late, leave this life behind and come find me.

Eğer çok geç değilse, bu hayatı arkanda bırak ve beni bul.

Get behind that tree and stay there.

Ağacın arkasına geç ve orada kal.

Get behind this tree and wait.

Şu ağacın arkasına geç ve bekle.

Click to see more example sentences
behind gizlenmiş

There's another room, a secret room, behind there.

Başka bir oda var, gizli bir oda. Buranın arkasında!

Is there a secret power behind the government?

Hükümetin arkasında gizli bir güç var mı?

Behind a curtain, in a dark little room, secretly controlling your every move

Bir perdenin arkasında, küçük, karanlık bir odada gizlice bütün hareketlerini ne kontrol ediyor?

Click to see more example sentences
behind sonra

Yeah, and then our team came in from behind, and he gave up.

Evet, sonra da arkasından takımız geldi ve o da teslim oldu.

And then right behind her is Benny with his stupid basketball, going

Ve sonra onun hemen arkasında Benny, o aptal basket topuyla, gidiyordu

Then, I saw something behind me.

Ama sonra arkamda bir şey gördüm.

Click to see more example sentences
behind ardından

Bly and Tanto fiind themselves in second and third behind Beau Brandenburg.

Bly ve Tanto kendilerini Brandenburg'un ardından, ikinci ve üçüncü buluyorlar.

So, Isabelle somehow magically killed a woman from behind a locked door.

Yani, Isabelle bir şekilde kilitli bir kapının ardından sihirle bir kadın öldürdü.

Dr. Malmberg left behind some observation notes.

Dr. Malmberg ardından bazı gözlem notlarını bıraktı.

Click to see more example sentences
behind peş, peşinde

I told Marquet you were behind this, and you killed him, didn't you?

Marquet'ya bunun peşinde olduğunu söyledim, ve sen onu öldürdün, değil mi?

But Inspector Bonny is behind it

Ama Müfettiş Bonny bu işin peşinde..

It follows you behind somehow, Raylan.

Bir şekilde peşinden geliyor Raylan.

Click to see more example sentences
behind arka planda

Is there a plan behind it?

Arkasında bir plan var?

Cortez would not behind a target without a plan of action.

Cortez bir eylem planı olmayan bir hedef arkasında olmaz.

Obi-Wan Kenobi and Anakin Skywalker Have captured the vile scientist behind the nefarious scheme Dr Nuvo Vindi

Obi-Wan Kenobi ve Anakin Skywalker bu dehşet verici planın arkasındaki aşağılık bilimadamı, Doktor Nuvo Vindi'yi yakaladılar.

behind kıç

Once again, I have saved your small but relatively shapely behind.

Bir kere daha, senin ufak fakat biçimli kıçını kurtardım.

behind popo

We saw the biggest breasts, the smallest, and the biggest behind.

En büyük ve en küçükgöğüsleri. .ve en büyük popoyu gördük.