English-Turkish translations for behold:

bakmak · görmek · seyretmek · dikkat etmek · other translations

behold bakmak

Behold the outlaw! The invincible and legendary Robin Hood. And his friend, Allan A Dale.

Şu haydutlara dikkatli bakın yenilmez ve efsanevi Robin Hood ve arkadaşı Allan A Dale.

Behold a pale horse.

Bakın, bir soluk at.

Behold, the wormhole weapon.

Bakın, solucan deliği silahı.

Click to see more example sentences
behold görmek

Behold the miracle?

Mucize görmek mi?

Behold the devil's own child!

Şeytanın kendi çocuğunu görün!

He who beholds it"?

Bunu gören gözlerde mi?

behold seyretmek

Fat man, behold the beauty of a traditional Julianuary carol, honoring me.

Şişko adam, benim onuruma olan geleneksel Julianayı Şarkısının güzelliğini seyret.

Behold, King Stefan's castle.

Kral Stefan'ın şatosunu seyret.

behold dikkat etmek

Behold, Arthur, this is the Holy Grail.

Dikkat et Arthur, bu Kutsal Kase.