English-Turkish translations for below:

aşağıdaki, aşağıda, aşağı · alt, altında, altta · yer · alt katta · cehennemde · other translations

below aşağıdaki, aşağıda, aşağı

This part is a dream I think there there's a tower and a bell, and a garden below

Bu kısım bir rüya sanırım. Bir kule ve çan var, aşağıda da bir bahçe.

A few hundred feet below us.

Bizden birkaç yüz metre aşağıda.

And you stay below.

Sen de aşağıda bekle.

Click to see more example sentences
below alt, altında, altta

Tonight a below average man is going to choose between two exceptional men.

Bu akşam ortalama altındaki bir adam, ayrıcalıklı iki adam arasında seçim yapacak.

Maybe, but he hit Gianopolous below the belt, and now we have a problem.

Olabilir ama o Gianopolous'a bel altından vurdu ve şimdi bir sorunumuz var.

As I said before, Mr. Slater below decks, you're the expert.

Daha önce dediğim gibi Bay Slater güverte altındaki uzman sizsiniz.

Click to see more example sentences
below yer

Get him down below where he belongs!

Onu aşağıya ait olduğu yere götür!

Doc Peabody had gone down below Inverness somewhere but Uncle Billy's coming.

Doktor Peabody Inverness'te bir yerlere gitmiş ama Billy amca geliyor.

Get down below, Raymond!

Hemen yere yat Raymond!

Click to see more example sentences
below alt katta

Sorry, I'm Eileen, live with one floor below.

Afedersin, ben Eileen. Bir kat altta yaşıyorum.

That's two floors below the fire.

Bu iyi. Yangının iki kat altında.

Mr. Parks, below stairs you'll be known as Mr. Stockbridge.

bay Parks, alt katta bay Stockbridge olarak anılacaksınız.

Click to see more example sentences
below cehennemde

Look Joe, hell is below,

Bak Joe, cehennem aşağıda,

No hell below us

Cehennem yok aşağıda