English-Turkish translations for belt:

kemerli, kemer · kuşak · kemer takmak · kayış · kemer bağlamak · bant · kuşaklı · other translations

belt kemerli, kemer

You'd be shopping for a new belt within a week. That's amazing.

Bir hafta içinde yeni bir kemer almak için alışverişe gideceksiniz.

Is this your belt?

Bu senin kemerin mi?

And Merlin, before you go, I need that belt.

Ve Merlin gitmeden önce, o kemer bana lazım.

Click to see more example sentences
belt kuşak

He's not a black belt. He's a baby!

Kara kuşak değil ki, o bir bebek!

Go and bring me the belt.

Git ve bana kuşağı getir.

My dad's invented a machine to control the cloud belt.

Babam bulut kuşağını kontrol eden bir makine icat etti.

Click to see more example sentences
belt kemer takmak

Did you wear a seat belt?

Bir emniyet kemeri takmak mı?

Seat belt, please.

Kemerini tak lütfen.

And wear your seat belt

Ve kemerini de tak.

Click to see more example sentences
belt kayış

Three days for a fan belt?

Bir fan kayışı için üç gün mü?

He was hung with a leather strap or belt, which is what killed him.

Deri bir kayış ya da kemerle asılmış, bu da onu öldürmüş.

At least he left his belt!

En azından o kayışını bıraktı!

Click to see more example sentences
belt kemer bağlamak

Ladies and gentlemen, fasten your seat belts now.

Hanımlar ve beyler, hemen koltuk kemerlerinizi bağlayın.

Please fasten your safety belts.

Lütfen emniyet kemerlerinizi bağlayın.

Please fasten your seat belts, extinguish all smoking materials

Lütfen emniyet kemerlerinizi bağlayın, tüm yanan malzemeleri söndürünüz.

Click to see more example sentences
belt bant

So, it's almost like this conveyor belt of material.

Yani, bu malzeme neredeyse taşıyıcı bir bant gibidir.

This is the conveyor belt?

Bu, taşıyıcı bant mı?

belt kuşaklı

But fruit stands reinforced With strips of steel-Belted tires

Ama soyulmuş çelik kuşaklı lastiklerle güçlendirilmiş meyve tezgahları

Sesame-seed finish, steel-belted pickles, griIled-Ieather interior. And under the hood, a fuel-injected french-fryer with duaI overhead grease traps.

Susam tohumlu cila, çelik kuşaklı turşu ızgara derili mekan ve kaputun içinde.. enjeksiyonlu bir kızartma yağı deposu.