English-Turkish translations for bending:

bükme · bük · eğme · eğilme · other translations

bending bükme

I'm only programmed to bend for constructive purposes.

Ben sadece inşa amaçlı bükme için programlandım.

Amon captured him and took his bending.

Amon onu yakaladı, ve bükme gücünü elinden aldı.

He loves bending, just like me.

Bükmeyi seviyor, tıpkı benim gibi.

Click to see more example sentences
bending bük

Eric, bend your knees and lift with your legs, or else I'm gonna

Eric, dizlerini bük ve bacaklarınla birlikte kaldır, yoksa ben senin

Bend your knees and roll. Understand?

Dizlerini bük ve yuvarlan, anladın mı?

Now bend it like Beckham.

Şimdi Beckham gibi bük.

Click to see more example sentences
bending eğme

Don't bend to her, Gaius.

Ona boyun eğme Gaius.

Psychics and spoon-bending is one thing, but demons?

Psişik olma ve kaşık eğme basit şeyler, ama iblisler mi?

bending eğilme

And a bit of bending does me no harm.

Ve biraz eğilmenin bana bir zararı olmaz.

Yes. Just don't bend over.

Evet, sadece eğilme, yeter.