English-Turkish translations for bequest:

miras · other translations

bequest miras

Dumbledore left you, a second bequest.

Dumbledore sana ikinci bir miras bıraktı.

He left you a generous bequest.

Size cömert bir miras bıraktı.