bernard

But, Bernard, you know as well as I do this thing is a bloody joke.

Ama Bernard sen de benim kadar biliyorsun ki bu şey lanet bir şaka.

Mr. and Mrs. Walter and Ellen Bernard!

Bay ve Bayan Walter, Ellen Bernard.

You go with Steve and I'll go with Bernard and Will.

Sen Steve ile git ve ben Bernard ve Will ile.

Come in. Colonel, I have two detectives here to talk about Bernard Avery.

Albay, burada Bernard Avery hakkında konuşmak için gelen iki dedektif var.

George bernard shaw.

George Bernard Shaw.

Bernard, have you ever done anything like this?

Bernard, hiç böyle bir şey yaptın mı?

The Honorable Judge Bernard Temple presiding. Mr. Gardner, are we ready to begin?

Saygıdeğer Yargıç Bernard Temple, Bay Gardner, başlamak için hazır mıyız?

Yeah, my dad's name is Bernard. Bernard?

Evet, benim babamın adı da Bernard.

Yeah, a saint bernard

Evet, bir Aziz Bernard.

I know absolutely nothing about Louis Bernard. No.

Louis Bernard hakkında kesinlikle hiç bir şey bilmiyorum.