English-Turkish translations for big:

büyük, büyükçe · kocaman, koca · çok · önemli · iri · fazla · dev · büyümüş · mühim · iri yarı · büyüklük · etkili · baya · devasa · koskoca · iddialı · cömert · olgun · yüce · cüsseli · görkemli · iri kıyım · övünerek · other translations

big büyük, büyükçe

He wants a big family, but I think just a boy and a girl would be nice.

O büyük bir aile istiyor ama bence bir oğlan ve bir kız güzel olur.

That's a really big problem.

Bu gerçekten büyük bir problem.

Oh, yeah. There's a big problem.

Evet büyük bir problem var.

Click to see more example sentences
big kocaman, koca

Little girl, it's a great big world but there's only one of

Küçük kız, bu kocaman bir dünya ama sadece bir tane var;

Come on, you're a big girl now.

Hadi bakalım, artık koca kız oldun.

Big guy, listen Stop it, kid.

Koca adam, dinle! Kes şunu, evlat!

Click to see more example sentences
big çok

And you have made me very happy today, which is a really big deal, because I have to tell you something.

Bugün beni çok ama çok mutlu ettin ki bu çok büyük bir olay çünkü, söylemem gereken bir şey var:

This job is too big.

Bu çok büyük.

James and Richard will tell you that it's too big and too stupid.

James ve Richard çok büyük ve çok aptal bir araba olduğunu söylediler.

Click to see more example sentences
big önemli

Because, you know, this is a big thing for me.

Çünkü biliyorsun, bu benim için önemli bir şey.

No, why is this such a big deal for you?

Evet. Bu senin için niye bu kadar önemli?

Mr. Dennis, we think this is a damn good deal. And it is a big decision.

Bay Dennis, bize göre bu çok iyi bir anlaşma ve önemli bir karar.

Click to see more example sentences
big iri

Yeah, but he's too big.

Evet ama o çok iri.

I'm not even big.

Ben iri bile değilim.

How big is this dirty girl?

Bu edepsiz kız ne kadar iri?

Click to see more example sentences
big fazla

This is too big for you.

Bu senin için fazla büyük.

That room is too much. It's too big. Too big?

Bu oda bizim için fazla büyük Fazla büyük?

You don't know much about women, do you, big boy?

Kadınlar hakkında fazla şey bilmiyorsun değil mi koca oğlan?

Click to see more example sentences
big dev

Little Big Man was my brother, but you're not him.

Küçük Dev Adam benim kardeşimdi, ama sen o değilsin.

And, Billy, you called her a big fat giant, remember?

Ve, Billy, sen ona şişko koca dev dedin, hatırladın mı?

And then I want a great big, giant

Sonra bir de çok büyük, dev gibi

Click to see more example sentences
big büyümüş

Look how big he is, in just one day.

Bak ne kadar büyüdü, sadece bir günde.

When did this get so big?

Bu ne zaman bu kadar büyüdü?

And that's how little Nineteen Hundred grew up inside that cradle as big as a ship.

Ve işte küçük Bin Dokuz Yüz böyle büyüdü Bir gemi kadar büyük bir beşik içinde.

Click to see more example sentences
big mühim

Oh, come on, honey. it's not that big a deal.

Hadi ama tatlım. O kadar mühim bir şey değil.

I mean, I just it wasn't that big a deal.

Yani, çok da çok da mühim bir şey değil.

That's not a big deal, boy.

Bu mühim bir şey değil ki, evlat.

Click to see more example sentences
big iri yarı

She's a big woman.

İri yarı bir kadın.

Such a big, big strong man.

Böyle iri yarı, güçlü bir adam.

A great big Russian.

İri yarı bir Rus.

Click to see more example sentences
big büyüklük

Then about this big?

O zaman bu büyüklükte mi?

But what's big enough to

Ama, ne büyüklükte bir

About this big, and yellow.

Bu büyüklükte ve sarı.

Click to see more example sentences
big etkili

Sometimes the big romantic gesture is more effective than talking.

Bazen büyük bir romantik jest konuşmaktan daha etkilidir.

Actually, it makes a very big impression.

Aslında çok büyük bir etki bırakıyor.

She had a big effect.

Büyük bir etkisi vardı.

Click to see more example sentences
big baya

But that's a pretty big pizza.

Ama bu baya büyük bir pizza.

That is a really big wolf.

Bu baya büyük bir kurt.

That's actually quite a big problem, Ash.

Evet ve bu baya büyük bir problem Ash!

Click to see more example sentences
big devasa

And she has this big huge heart.

Ve kocaman, devasa bir kalbi var.

I'm like a big, giant pregnant woman.

Büyük, devasa hamile bir kadınım ben.

That's a big detail.

Bu devasa bir detay.

Click to see more example sentences
big koskoca

It's all a big nothing.

Her şey koskoca bir hiç.

Yeah, just a show, nothing but a big show.

Evet, sadece bir gösteri, koskoca bir gösteriydi.

I'm a big girl, Frank.

Ben koskoca bir kızım.

Click to see more example sentences
big iddialı

Never" is a big word.

Asla" iddialı bir kelime.

That's a big check, mister.

Bu büyük bir iddia, bayım.

Look. This is a big claim.

Bak, bu büyük bir iddia.

Click to see more example sentences
big cömert

Okay, let's give a big hand for the wise and generous Sultan!

Tamam, Bilge ve cömert Sultan için koca bir alkış! Evet!

Mike's a generous big brother to a point.

Mike cömert bir ağabey bir noktaya kadar.

What a big-hearted man!

Ne cömert bir adam!

Click to see more example sentences
big olgun

Mature and grown-up, he's a big boy.

Olgun ve yetişkin, koca bir çocuk.

"Big and older.

"Büyük ve olgun.

Because I'm big, blonde and beautiful

Çünkü olgun, sarışın ve güzelim

Click to see more example sentences
big yüce

A Supreme Court nomination is big news, but when it's you, it's huge.

Yüce Mahkeme adaylığı büyük bir olay. Ama konu siz olunca çok büyük bir olay.

because Big God Nqong's clock says so.

Çünkü Yüce Tanrı Ngog'un saati öyle söylüyor.

The great big-eared bunny Bugs.

Yüce koca kulaklı tavşan Bugs.

Click to see more example sentences
big cüsseli

He's a big fella, isn't he?

İri cüsseli bir adam değil mi?

But he were a big man and this boot too small.

Fakat o cüsseli bir adamdı. Ve bu bot çok küçük.

Especially if you were a big galumphing double-wide herbivore.

Özellikle, eğer lap lap yürüyen koca cüsseli otçulsan.

big görkemli

I didn't expect big, Uncle Wayne, but this is ridiculous.

Ben görkem aramıyorum Wayne Amca, ama bu çok saçma.

For the big grand opening.

Büyük görkemli açılış için.

Big, sumptuous eyes.

Kocaman, görkemli gözler.

big iri kıyım

Hey, big chunk.

Hey, iri kıyım.

You oversized, big-boot' thick-ass Jerry Springer-reject ass

Seni iri kıyım, koca ayaklı, kalın kalçalı, Jerry Springer'dan

big övünerek

You wanna brag about your sexuaI conquests, you big stud, you?

Cinsel fetihlerin konusunda övünmek mi istiyorsun, seni aygır seni?