English-Turkish translations for binary:

ikili, ikilik · çift, çiftli · ikili kod · ikili sayı sistemi · çift değişkenli · other translations

binary ikili, ikilik

Like binary code but instead of just having zeros and ones, you have zeros, ones and twos.

İkili bir kod gibi ama sıfır ve birler yerine sıfır, bir ve ikiler de var.

It's a binary system connected to three independent alarms.

Üç bağımsız alarma bağlı ikili bir sistem var.

Now, according to Kurtzman's data, the missile guidance system uses a form of binary code.

Şimdi, Kurtzman'ın verilerine göre, füze yönlendirme sistemi ikili bir form kodu kullanıyor.

Click to see more example sentences
binary çift, çiftli

Captain, this message is a sort of binary.

Kaptan, bu mesaj bir tür çift sayı kodlu.

This is binary code.

Bu çift rakamlı bir kod.

What is a binary cat?

Bir çift kedi nedir?

Click to see more example sentences
binary ikili kod

Like binary code but instead of just having zeros and ones, you have zeros, ones and twos.

İkili bir kod gibi ama sıfır ve birler yerine sıfır, bir ve ikiler de var.

It's a simple binary code.

Basit bir ikili kod.

Now, according to Kurtzman's data, the missile guidance system uses a form of binary code.

Şimdi, Kurtzman'ın verilerine göre, füze yönlendirme sistemi ikili bir form kodu kullanıyor.

Click to see more example sentences
binary ikili sayı sistemi

What's a binary system?

İkili sayı sistemi nedir?

binary çift değişkenli

A simple binary code, transmitted by carrier-wave signal.

Basit çift değişkenli bir kod, taşıyıcı-dalga sinyaliyle iletiliyor.