English-Turkish translations for biochemistry:

biyokimya., Biyokimya · other translations

biochemistry biyokimya., Biyokimya

I'm half undiscovered science, bunch of confusing biochemistry and some crazy hormones.

Ben de yarım keşfedilmemiş bilim bir sürü karışık biyokimya ve birkaç deli hormonum.

And I was chairman of biochemistry at Harvard and have little patience for small-minded bureaucrats.

Ben de Harvard'da Biyokimya bölüm başkanıydım. Ve dar kafalı bürokratlar için sabrım yok.

Physics, biochemistry, bioengineering too many interests, too few results.

Fizik, biyokimya, biyo-mühendislik. Bir çok ilgi alanı, pek az sonuç.

Click to see more example sentences