biologically

Ladies and gentlemen, we may have a biological agent in the building, which means we follow procedure.

Bayanlar baylar, binada biyolojik bir madde olabilir, ki bu da prosedürü takip edeceğiz demek oluyor.

We don't know who your biological parents are, but we're your real family.

Biyolojik ailenin kim olduğunu bilmiyoruz ama, biz senin gerçek aileniz.

Perhaps it was being used to protect a dangerous biological weapon during transport.

Belki de tehlikeli biyolojik bir silahı taşıma esnasında korumak için kullanılıyordu.

One heat source, could be biological, near the core, but that's all.

Bir ısı kaynağı. Biyolojik olabilir. Merkeze yakın ama hepsi bu.

He's not my biological father.

O benim biyolojik babam değil.

I'm not your biological father.

Ben senin biyolojik baban değilim.

No, he's your biological father.

Hayır, o senin biyolojik baban.

So regardless of who her biological father is, she's our daughter, and she deserves to exist!

Yani biyolojik babası kim olursa olsun o bizim kızımız ve var olmayı hakediyor.

I'm not your biological mother either.

Ben de senin biyolojik annen değilim.

This is a biological fact beyond our control.

Bu bizim kontrolümüz dışında biyolojik bir gerçek.