English-Turkish translations for bird:

kuşlar, kuş · kız · insan · adam · uçak · piliç · bebek · kadın · herif · kuş tutmak · kuşçu · other translations

bird kuşlar, kuş

Oh, jack, I know this is important to you, But it is just a bird.

Jack, bunun senin için önemli olduğunu biliyorum ama o sadece bir kuş.

Tell us what happened, Brown Bird Ross.

Bize neler olduğunu anlat Kahverengi Kuş Ross.

Little bird, little bird

Minik kuş, minik kuş

Click to see more example sentences
bird kız

There was a bird and a blind girl.

Bir kuş ve kör bir kız vardı.

She's free as a bird.

O kız bir kuş kadar özgür.

There's a girl coming and She was my bird last winter.

Buraya bir kız geliyor ve geçen kış benim pilicimdi.

Click to see more example sentences
bird insan

Half man, half bird.

Yarı insan, yarı kuş.

Killed two birds and some people.

İki kuş öldürdüm ve bir kaç insan.

They only shoot birds, not people.

Sadece kuş vururlar, insan değil.

Click to see more example sentences
bird adam

The magician shows you something ordinary a deck of cards, a bird, or a man.

Sihirbaz sıradan bir şey gösterir. Bir deste kağıt, bir kuş veya bir adam.

How did you become a bird man?

Nasıl böyle bir kuş adam oldun?

Who's the bird man?

Kuş adam da kim?

Click to see more example sentences
bird uçak

Look, a plane flying like a bird.

Bak. Kuş gibi uçan bir uçak.

Hey, it's a bird, it's a plane,

Bu bir kuş mu, uçak yoksa

Makes you feel like a bird, a plane.

Kendini bir kuş, bir uçak gibi hissettirir.

Click to see more example sentences
bird piliç

Still, not a bad idea for a bird.

Hala, bir piliç için fena fikir değil.

This bird is a nobody.

Bu piliç bir hiç.

That's your new bird, Di, is it?

Bu senin yeni pilicin Di, değil mi?

Click to see more example sentences
bird bebek

Birds and the bees and the monkey babies, Mulder.

Kuşlar ve arılar ve maymun bebekler, Mulder.

Me, Rachel the birds, the babies.

Biliyorsun, ben, Rachel, kuşlar, bebekler

Mythical Bird, Baby Elephant, Rhino's Horn.

Efsanevi kuş, Bebek fil, Gergedan boynuzu.

Click to see more example sentences
bird kadın

But like a beautiful woman Definitely not like a bird.

Güzel bir kadın gibi Kesinlike kuş gibi değil..

Old lady will you sell me that bird?

Yaşlı kadın o kuşu bana satar mısın?

The Golden Bird, the Little Mermaid, Pretty Woman

Altın Kuş, Küçük Deniz Kızı, Özel Bir Kadın

Click to see more example sentences
bird herif

Go, wash up, dirty bird.

Git bir yıkan, pis herif.

The bird is dead, asshole.

Kuş öldü hıyar herif!

Freeze, shit bird!

Kıpırdama bok herif!

bird kuş tutmak

Get that bird away from me.

O kuşu benden uzak tut.

That bird is worth five guineas.

O kuş beş gini tutuyordu.

bird kuşçu

Okay, birdman, put the bird down.

Tamam, kuşçu. Bırak bakalım kuşu.

Answer the question,bird boy.

Soruya cevap ver, kuşçu cocuk.