English-Turkish translations for bit:

parça · az · bit, bitli · ufak · önemsiz · miktar · · nebze · matkap · azıcık · kırıntı · asla · numara · bitlik · lokma · zerre · other translations

We also found translations for word bit in Turkish.

bit parça

To be honest, when I knew him, he was also a thief, and a bit of a murderer.

Dürüst olmak gerekirse onu tanıdığımda, aynı zamanda bir hırsız ve bir parça da katildi.

Just a bit, all right?

Sadece bir parça, tamam mı?

All we ask is a pair of shoes, some socks and a bit of bread.

İstediğimiz tek şey bir çift ayakkabı, birkaç çorap ve bir parça ekmek.

Click to see more example sentences
bit az

That's at least something I know a little bit about.

En azından bu konuda biraz bir şeyler biliyorum.

Yeah. At least a little bit.

Evet en azından biraz da olsa.

Yeah, a little bit.

Evet, az bir şey.

Click to see more example sentences
bit bit, bitli

It seems a bit too long, seeing as it's not really necessary.

Bu gibi görerek, çok uzun bir bit görünüyor Bu gerçekten gerekli değil.

You're a bit.

Sen bir Bit'sin.

And you cut the crust off my toast, and cut my eggs into little bits, and look, there's applesauce and milk.

Ve benim tost kapalı kabuk kesme, ve küçük bit içine benim yumurta kesilmiş, ve görünüm, elma ve süt var.

Click to see more example sentences
bit ufak

Is that not a little bit

Bu ufak bir şey değil

Come on, give us a bit of room, pal.

Hadi, bize ufak bir oda ver dostum.

Bit small, isn't it?

Biraz ufak, değil mi?

Click to see more example sentences
bit önemsiz

Look, be a bit brave, and most important, don't ask yourself so many questions.

Bak biraz cesur ol, en önemlisi kendine bu kadar çok soru sorma.

Yes, you're a little bit fat, but it's not so important.

Evet, biraz şişmansın ama bu o kadarda önemli değil.

Uh there's a little bit of bleeding still, but nothing major.

Hâlâ biraz kanama var ama önemli bir şey değil.

Click to see more example sentences
bit miktar

There's a bit of cash here.

İçinde bir miktar para var.

Yeah, yeah, it, it is a bit steep.

Evet, evet. Bu biraz fazla bir miktar.

A new bandage now and then, a bit of iodine.

Yeni bir sargı bezi az miktar da iyot.

Click to see more example sentences
bit

The drill bit broke again.

Matkap ucu kırıldı yine.

U.S. Drill Bit. Aerospace and industrial equipment.

U.S. matkap ucu. havacılık ve endüstriyel ekipman.

Bit of an open-ended question there.

Birazcık ucu açık bir soru oldu.

Click to see more example sentences
bit nebze

This place really hasn't changed a bit.

Bu yer gerçekten bir nebze olsun değişmemiş.

Not even a tiny bit.

Bir nebze bile değil.

I'm a tiny bit more crippled but not parking space crippled.

Bir nebze daha sakatım ama park alanı sakat değil.

Click to see more example sentences
bit matkap

Okay, her head is stabilized and the drill bit is sterile.

Tamam, kafası sabit durumda ve matkap biraz da olsa steril.

The drill bit broke again.

Matkap ucu kırıldı yine.

U.S. Drill Bit. Aerospace and industrial equipment.

U.S. matkap ucu. havacılık ve endüstriyel ekipman.

Click to see more example sentences
bit azıcık

Please be patient a bit longer.

Lütfen azıcık daha sabırlı ol.

Little bit safer, perhaps, because you will go on.

Azıcık daha güvenli belki de. Çünkü devam edeceksin.

A little bit safer, perhaps.

Azıcık daha güvenli belki de.

bit kırıntı

Bits and pieces of glyphs, archaic languages, symbols, all jumbled together.

Kırıntılar ve parçalar, kabartmalar, eski diller, semboller, hepsi birbirine karışmış.

Bits and pieces of previously vaporized bio-matter.

Kırıntılar ve parçalar önceden biyo-madde olarak buharlaştılar.

bit asla

A little bit is never enough No, no, no

Biraz asla yeterli değildir Hayır, hayır, hayır

The big question is, is there going to be stacka too much crocodiles or stacka little bit? Once more, they were regaled by stories of giant crocodiles.

Asıl soru.. orada çok fazla timsah "stacka"olacak veya biraz mı" stacka" olacak? bir kez daha, dev timsah hikayeleri ile ağırlandılar

bit numara

That's an old bit, isn't it?

Bu eski bir numara, değil mi?

I'm sure he's wonderful company but doesn't the "gold-plated-bachelor" bit get a little stale?

Eminim çok iyi bir yoldaştır ama bu "şövalye ve uşağı" numarası biraz eskimedi mi?

bit bitlik

Byte my eight-bit metal ass.

Sekiz bitlik metal kıçımı ye sen.

bit lokma

That's a bit of a mouthful.

Bu biraz büyük bir lokma oldu.

bit zerre

'Cause I don't trust Tripler one bit.

Çünkü ben Tripler'a zerre kadar güvenmiyorum.