English-Turkish translations for blister:

kabarcık · su toplamak · fiske · other translations

blister kabarcık

Blistering barnacles What's that noise?

Kabarcıklı midyeler! Bu ses ne böyle?

'Billions of bilious blue blistering barnacles in a thundering typhoon!

Şiddetli bir tayfunda milyarlarca sarımsı mavi midye kabarcıkları!

Blue blistering barnacles!

Mavi kabarcıklı midyeler!

Click to see more example sentences
blister su toplamak

I know this is weird, and you probably have blisters on your thighs.

Biliyorum bu biraz garip ve büyük ihtimalle kasığın su topladı.

This table tastes like Scully's elbow blisters.

Masanın tadı, Scully'nin su toplamış dirseğinin tadı gibi.

This is for colic and blistered feet.

Bu, ağrıyan ve su toplamış ayaklar için.

Click to see more example sentences
blister fiske

Partial thickness, and there's a small blister below the medial malleolus.

Kısmi katmanlar, ve orta eklemin altında ufak bir fiske var.

Then d Ábride any broken blisters.

Ve açık fiskeleri debrite edeceğiz.