English-Turkish translations for blob:

blob · damla · leke., leke · kabarcık · benek · other translations

blob

There's a terrific article about a wrestler named the Revolting Blob.

Korkunç şişko adında bir güreşçi hakkında, harika bir makale var.

Tonya, Bender, Greg, some kind of blob monster, and Petunia!

Tonya, Bender, Greg, bir tür jölemsi yaratık ve Petunia.

Some fat blob wants to see you.

Bir yağ fıçısı sizi görmek istiyor.

She's not just a blob of energy.

O sadece bir enerji topu değil.

Trevor, you're a blob.

Trevor, sen bir kütlesin.

Pam, you're the amorphous Rasta blob.

Pam, bu biçimsiz toparlak rasta sensin.

It's a plastic blob.

Plastik bir kütle işte.

You're a disgusting blob.

İğrenç bir şişko olmuşsun.

Your package, Mr. Horrible Gelatinous Blob.

Paketiniz, Bay Korkunç Jelatinimsi Kütle.

Maybe the meat blob's not taking in enough nutrients.

Belki de et kütlesi yapı maddesini yeteri kadar özümsemiyordur.