English-Turkish translations for blockhouse:

sığınak · other translations

blockhouse sığınak

Kaunitz was a prisoner in our blockhouse for seven weeks.

Kaunitz yedi hafta bizim sığınakta tutsak olarak kaldı.

Rifle pits, foxholes, antitank guns machine guns, blockhouses, pillboxes, and earth-covered structures.

Tüfek yuvaları, siperler, bazukalar makineli tüfekler, sığınaklar, korunaklar ve toprakla örtülü sığınaklar.