bloodhound

We got a problem, d'Argo came down here and the bloodhounds have him.

Bir sorunumuz var. D'Argo buraya geldi ve kan avcıları onu yakaladı.

Officer Krieger, you going to be a good little bloodhound, huh?

Memur Krieger, iyi, küçük ve güzel bir kan tazısı olacaksın, ha?

Yes, to be a normal little girl, not to be your bloodhound.

Evet, sıradan bir kız olması için av tazınız olması için değil.

But sometimes even the best bloodhound barks up the wrong tree.

Ama bazen en kaliteli köpek bile yanlış ağaca havlar.

I'm a vampire, not a bloodhound.

Ben bir vampirim, av köpeği değil.

Well, the cops, special squads, Rosen's bloodhounds, oh, and a pilot!

Şey, polisler, özel kuvvetler, Rosen'in kanlı katilleri, ah, ve bir pilot!

I'm a regular bloodhound.

Ben sıradan bir dedektifim.

Just like a bloodhound.

Tıpkı bir av köpeği gibi.

She has the tracking ability and body odor of a bloodhound.

Onun takip yeteneği ve tazı gibi vücut kokusu var.

Tonight I tried to escape these bloodhounds once more.

Bu gece bir kez daha o kan tazılarından kaçmaya çalıştım.