English-Turkish translations for boathouse:

kayıkhane., kayıkhane · other translations

boathouse kayıkhane., kayıkhane

And for you two i have a special cleaning job the entire boathouse

Ve siz ikiniz için, özel bir temizlik işim var. Bütün kayıkhane temizlenecek.

Bart, I think you better go open up the boathouse.

Bart, en iyisi sen git de kayıkhaneyi aç.

There's a boathouse.

Bir kayıkhane var.

Click to see more example sentences